VŠĮ „LAIMINGAS VAIKAS LT“

PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-04

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 1. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

 1. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

 1. Privatumo politika taikoma, kai Jūs lankotės mūsų administruojamoje interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu https://laimingasvaikas.lt/ (toliau – Interneto svetainė), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas paslaugas ir jomis naudojatės, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, apsilankote pas mus, siekdami pasinaudoti mūsų siūlomomis paslaugomis, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais. 

 1. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines, kurioms ši Privatumo politika nėra taikoma. Prieš naršydami tokiose svetainėse ar jose pateikdami savo Asmens duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

 1. Jei užsakote ir gaunate mūsų paslaugas, lankotės Interneto svetainėje ar kreipiatės į mus kitais klausimais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir susipažinote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, taip pat kreiptis į mus dėl mūsų paslaugų pasiūlymų.

 1. Norime atkreipti dėmesį, jog ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

 1. KAS MES?

 1. Mes esame VšĮ „Laimingas vaikas LT“, Lietuvos Respublikoje įsteigta viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas 304914149, registruotos buveinės adresas Parko g. 3-8, Buivydiškės, LT-14164 Vilniaus r., veiklos vykdymo adresas Lukiškių g. 5, LT- 01108 Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Įstaiga arba mes).

 1. Mes valdome Interneto svetainę ir siūlydami bei teikdami paslaugas, vykdydami Įstaigos kasdienę veiklą ar teisės aktų reikalavimus, veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas.

 1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

 1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

 1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums norėdami gauti mūsų paslaugas, informaciją apie mūsų paslaugas, sužinoti apie mūsų veiklą;

 1. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Jums susisiekus su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus į susitikimą su mumis;

 1. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją pateikia Jūsų darbdaviai, kai duomenis gauname iš oficialių registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų.

 1. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą dėl duomenų perdavimo mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.

 1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Psichologinių ir psichoterapinių konsultacijų teikimas, psichologinio įvertinimo atlikimas

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (kai tėvų prašymu ir sutikimu vaikui atliekamas psichologinis įvertinimas ugdymo, sveikatos ar kitai įstaigai), vartotojo vardas (nuotolinių konsultacijų atveju), adresas (kai reikalinga PVM sąskaita-faktūra), tel. numeris, el. paštas, informacija pateikta konsultacijų metu, kreipimosi priežastys, aplinkybės, testų, užduočių rezultatai, pokalbių metu išryškėjusios svarbios informacijos, reikalingos kokybiškam konsultavimui užtikrinti, užrašai, konsultacijų planas, vizitų istorija, ginčų (pretenzijų) informaciją, tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, ryšys su klientu, tel. numeris, el. paštas

Duomenys saugomi paslaugų teikimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po paslaugų teikimo pabaigos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Mokymų, seminarų asmenų grupėms organizavimas ir vykdymas, mokymų sertifikatų/ pažymėjimų išdavimas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, informacija apie mokymus, su paslaugomis (mokymais) susiję pasiekimai (išklausytų valandų skaičius, testų rezultatai, atliktos užduotys ir pan., jei aktualu), su mokymu turiniu susieta informacija bei pranešimai, nuotraukos ir vaizdo bei garso įrašai (kai mokymų procesas ir turinys fiksuojami), mokymų sertifikatų/ pažymėjimų informacija

Duomenys saugomi paslaugų teikimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po paslaugų teikimo pabaigos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Psichologų veiklos vykdymui, administravimui ir palaikymui reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, taip pat su psichologų veikla susijęs kitas, nei darbo santykiai, vidaus administravimas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), tel. numeris, el. paštas, adresas, ryšys su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, pareigos, darbo vieta, ind. veikl. paž. Nr., kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys

Duomenys saugomi bendradarbiavimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po bendradarbiavimo pabaigos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Finansinių operacijų atlikimas, sąskaitų valdymas, buhalterinė apskaita, mokestinių prievolių vykdymas, įsiskolinimų valdymas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su juridiniu asmeniu, kai kreipiasi juridinio asmens vardu, adresas, atsisk. sąsk. Nr., mokėjimų informacija, skolų informacija

Pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

Jei duomenys nepatenka į aukščiau įvardintus dokumentus -  jie saugomi santykių palaikymo laikotarpiu ir 10 metų po santykių pabaigos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainės, soc. paskyrų) valdymas, užklausų, teikiamų per šiuos kanalus, administravimas

Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. pašto adresas, IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, užklausos ir atsakymo į ją turinys

Interneto svetainės duomenys saugomi pagal slapukų saugojimo terminus, bet ne ilgiau kaip iki 2 metų

Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Prašymų, skundų, susijusių su Įstaigos veikla, nagrinėjimas, ginčų nagrinėjimas teismine ir neteismine tvarka

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas/ pristatymo adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai

Neteisminių ginčų atveju saugomi tokio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 2 metus po nagrinėjimo pabaigos

Teisminių ginčų atveju saugomi tokio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 10 metų po nagrinėjimo pabaigos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Asmuo turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, kai šie tvarkomi jo sutikimo pagrindu.

 1. Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su mūsų paslaugų užsakymu ar suteikimu susijusias žinutes arba Jums paskambinti, pavyzdžiui, siekdami informuoti apie paslaugų užsakymo patvirtinimą, paslaugų teikimo laiką ir datą, paslaugų teikimo pokyčius ir pan. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

 1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

 1. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

 1. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

 1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

 1. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

 1. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

 1. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

 1. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

 1. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

 1. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų.

 1. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

 1. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

 1. Mūsų partneriams ar konsultantams (auditoriams, teisininkams ir pan.) ir mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems kaip:

 1. Buhalterinės apskaitos tvarkymo / buhalterinės apskaitos programos paslaugų teikėjams (Lietuva);

 1. Ryšio (internetas ir telefono ryšys) ir IT (Microsoft Office365 licencijos teikimas ir administravimas, bendros IT paslaugos, kompiuterių ir serverių priežiūra, hostingas) paslaugų teikėjams (Lietuva);

 1. Interneto svetainės sprendimų ir palaikymo paslaugų teikėjams (Lietuva);

 1. Finansų, kredito, mokėjimo įstaigos, mokėjimo / įmokų surinkimo paslaugų teikėjui (Lietuva).

 1. Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.

 1. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome ES / EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES / EEE. Jūsų Asmens duomenys už ES / EEE ribų yra perduodami tik esant šioms sąlygoms:

 1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

 1. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

 1. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

 1. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą; arba

 1. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.

 1. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 1. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 1. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 1. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);

 1. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 1. Teisę į duomenų perkėlimą (teisę perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

 1. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys. Ši teisė gali būti įgyvendinama, kai Asmens duomenis tvarkome teisėto mūsų ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

 1. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Kai šie duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara;

 1. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 1. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@laimingasvaikas.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pavyzdžiui, patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

 1. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

 1. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

 1. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip valdomos prieigos, dalinimosi duomenimis apribojimai, šifravimas, sistemų atnaujinimas, slaptažodžių naudojimas, tapatybės tikrinimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

 1. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

 1. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

 1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 1. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, personalizuoti Jums rodomą turinį.

 1. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

 1. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys.

 1. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių slapukų ir stebėjimo technologijų naudojimo, tad jei norite sužinoti detalesnę informaciją, mes rekomenduojame patikrinti atitinkamos trečiosios šalies privatumo politiką.

 1. Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas /

Naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

 

Naudojami duomenys

wordpress_test_cookie

Slapukas patikrina, ar naršyklė palaiko slapukus

Kai lankotės svetainėje

Sesijos metu

Tekstas "WP+Cookie+check"

wp-settings-{user_id}

Slapukas saugo prisijungusio naudotojo svetainės nustatymus

Kai nustatote savo svetainės nustatymus

1 metai

Vartotojo ID, skaitinės reikšmės

wordpress_logged_in_{hash}

Slapukas patvirtina prisijungusį naudotoją

Kai naudotojas prisijungia

Sesijos metu

Vartotojo prisijungimo sesijos identifikatorius

wp-saving-post

Slapukas saugo įrašo redagavimo metu

Kai redaguojate arba saugote įrašą

Sesijos metu

Duomenys apie įrašo redagavimą

comment_author_{hash}, comment_author_email_{hash}, comment_author_url_{hash}

Slapukas palengvina komentarų palikimą

Kai ką nors komentuojate svetainėje

1 metai

Komentatorių duomenys (vardas, el. paštas, URL), šifravimo raktai

tk_ai

Slapukas analizuoja svetainės lankomumą ir veiklą

Kai lankotės svetainėje

Sesijos metu

Unikalus identifikatorius

wordpress_sec_{hash}

Slapukas, skirtas saugumo priemonėms ir prisijungimui

Kai naudotojas prisijungia

1 mėnuo

Slaptažodžio raktas, naudotojo ID

wordpress_logged_in_{user_id}

Slapukas prisimena prisijungusio naudotojo būseną su SSL šifravimu

Kai naudotojas prisijungia

Sesijos metu

Vartotojo prisijungimo sesijos identifikatorius

wp-postpass_{hash}

Slapukas leidžia atskleisti slaptažodžiu apsaugotą įrašą

Kai naudotojas įveda slaptažodį

10 dienų

Slaptažodžio raktas

wp-settings-time-{user_id}

Slapukas saugo prisijungusio naudotojo nustatymų laiką

Kai nustatote savo svetainės nustatymus

1 metai

Vartotojo ID, skaitinės reikšmės

 1. Mes taip pat naudojame šiuos produktus bei įrankius, kurie įrašo slapukus:

Google Analytics

Analizuoja Interneto svetainės naudojimą, sudaro ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. Surinkti duomenys perduodami ir saugomi Google serveryje JAV. Jūs galite neleisti Google Analytics analizuoti informacijos, pakeisdami naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti Google fiksuoti duomenų, įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 1. SUSISIEKITE SU MUMIS

 1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis: el. paštu info@laimingasvaikas.lt, telefonu: +370 616 13905, adresu: Lukiškių g. 5, Vilnius, Lietuva.

 1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

 1. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką.  Jei Jūs po pranešimo apie Privatumo politikos sąlygų pakeitimą ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote paslaugas iš mūsų, susisiekiate su mumis, laikome, kad Jūs susipažinote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.