PRIVATUMO PRANEŠIMAS KLIENTAMS

Vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir pateikiame informaciją, kaip VšĮ „Laimingas vaikas LT“ (toliau – Įstaiga arba mes) tvarko savo klientų (duomenų subjektų ar asmenų atstovaujamų duomenų subjektų) ir kitų asmenų (toliau – Jūs arba Klientas) asmens duomenis. 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų. Pranešime pateikiame informaciją kaip renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, kam perduodame Jūsų asmens duomenis, kokių įsipareigojimų laikomės ir t.t. 

Jūsų asmens duomenų valdytojas:  VšĮ „Laimingas vaikas LT“, juridinio asmens kodas 304914149, adresas Parko g. 3-8, Buivydiškės, LT-14164 Vilniaus r., Lietuva, el. paštas info@laimingasvaikas.lt, tel. +370 684 61122.

Už privatumą atsakingo darbuotojo kontaktai: el. paštas milda@laimingasvaikas.lt, tel. +370 616 13905, adresas Lukiškių g. 5, Vilnius, Lietuva. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:
 • Psichologinių ir psichoterapinių konsultacijų teikimas, psichologinio įvertinimo atlikimas;
 • Mokymų / seminarų asmenų grupėms organizavimas ir vykdymas;
 • Supervizijų vykdymas;
 • Psichologų veiklos vykdymui, administravimui ir palaikymui reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, taip pat su psichologų veikla susijęs kitas, nei darbo santykiai, vidaus administravimas;
 • Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (interneto svetainės, soc. paskyros) valdymas, užklausų, teikiamų per šiuos kanalus administravimas;
 • Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, mokestinių prievolių vykdymas, įsiskolinimų valdymas;
 • Prašymų, skundų, ginčų nagrinėjimas teismine ir neteismine tvarka.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
 • Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), pavyzdžiui, kai pildote formas, skambinate telefonu ar pan. Jūs bet kada galite apsigalvoti ir atšaukti savo duotą sutikimą, apie tai pranešdami mums;
 • Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.), pavyzdžiui, kai kreipiatės dėl psichologinio konsultavimo paslaugų. Jums nepateikus reikiamos informacijos, mes negalėsime teikti visų ar dalies paslaugų;
 • Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.), pavyzdžiui, psichologinio konsultavimo įstaigų, pacientų teisių, žalos atlyginimo pacientams įstatymuose mums numatytos pareigos, mokestinių įstatymų reikalavimai;
 • Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.), pavyzdžiui, mūsų interesas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, veiklos organizavimą, prašymų administravimą;
 • Specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų aiškiu sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) ir kitais tvarkymo pagrindais, numatytais BDAR 2 d. b), c), g), h) p., pavyzdžiui, teikdami psichologinio konsultavimo paslaugas mes tvarkome būtinus ir reikalingus duomenis apie Jūsų sveikatą.
Kokius asmens duomenis mes tvarkome? Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (kai tėvų prašymu ir sutikimu vaikui atliekamas psichologinis įvertinimas ugdymo, sveikatos ar kitai įstaigai), vartotojo vardas (nuotolinių konsultacijų atveju);

Kontaktiniai duomenys: adresas (kai reikalinga PVM sąskaita-faktūra), tel. numeris, el. paštas;

Kiti duomenys, gaunami teikiant konsultacijas: informacija pateikta konsultacijų metu, kreipimosi priežastys, aplinkybės, testų, užduočių rezultatai, pokalbių metu išryškėjusios svarbios informacijos, reikalingos kokybiškam konsultavimui užtikrinti, užrašai, konsultacijų planas, vizitų istorija, ginčų (pretenzijų) informaciją.

Tėvų, globėjų, rūpintojų duomenys: vardas, pavardė, ryšys su klientu, tel. numeris, el. paštas. 

Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis? Duomenys saugomi pagal vidines procedūras, o kai jos nenustato termino: 

 • Paslaugų teikimo laikotarpiu ir 2 metus po paslaugų teikimo pabaigos;
 • Neteisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 2 metus po tokio nagrinėjimo pabaigos; teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 10 metų po galutinio sprendimo įsiteisėjimo.
Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?
 • Tiesiogiai iš Jūsų;
 • Iš kitų asmenų, pavyzdžiui, Jūsų artimųjų, paslaugas Jums užsakiusių asmenų, viešų registrų ir informacinių sistemų;
 • Surenkame Jums naudojantis paslaugomis, Jums kontaktuojant su mumis ar lankantis pas mus.
Kam teikiame Jūsų asmens duomenis? Asmens duomenys (ribota apimtimi – tik tiek, kiek reikalinga partnerių paslaugoms tinkamai įgyvendinti) gali būti teikiami duomenų tvarkytojams ir partneriams, kurie padeda mums teikti psichologinio konsultavimo paslaugas, tvarkyti elektroninę informaciją, buhalterinę apskaitą, saugoti duomenis, valdyti mokėjimus. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės, vietos savivaldos institucijoms, įstaigoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kai institucijos pateikia oficialius prašymus dėl atliekamo tyrimo ir yra numatyta įstatymo pareiga tokią informaciją suteikti. Asmens duomenys teikiami pagal asmens duomenų tvarkymo susitarimuose su partneriais aptartą duomenų apimtį. 
Jūsų teisės: Jūs turite teisę (1) gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, (2) susipažinti su savo duomenimis, (3) reikalauti ištaisyti ar papildyti neišsamius duomenis, (4) reikalauti ištrinti duomenis, (5) apriboti duomenų tvarkymą, (6) nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, (7) į duomenų perkeliamumą, (8) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.vdai.lrv.lt)

Šias  teises įgyvendinti galite kreipdamiesi mūsų kontaktais.

Mūsų privatumo politika: Daugiau informacijos apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą sužinosite mūsų Privatumo politikoje arba kreipdamiesi į mus.